Mylonas, C. C., Gomatou, G., Asimakopoulou, A., Masaoutis, C., Kyriakopoulos, G., Kopelia, M., Syrigos, K. and Poulakou, G. (2019) “Pulmonary nocardiosis associated with Cushing’s disease: a case report”, Monaldi Archives for Chest Disease, 89(3). doi: 10.4081/monaldi.2019.1130.